Ubezpieczenia i finanse EXPERT 
Ubezpieczenia wszystkie
   Strona główna      INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

             

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

 

Dane agenta

Nazwa agenta:                                   UBEZPIECZENIA I FINANSE EXPERT ELŻBIETA GACYK

 

Adres siedziby agenta:                    UL. PRZYGODNA 31, 03-991 WARSZAWA

 

Rodzaj pośrednika:                          Agent

 

Numer wpisu do rejestru agentów:           11154635/A

 

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów
publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

 

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:

 

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

PZU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

PZU Życie POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

– SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

– SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.

– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.

– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

 

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony
procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów
regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyska wynagrodzenie
w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.
Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych
przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu
ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną
przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu
ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie niezwiązanym z udzielana ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio do
multiagenta w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem 502 421 968,

- mailowo na adres: egacyk@op.pl,

- pisemnie na adres siedziby: ul.Przygodna 31, 03-991 Warszawa.

Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozstrzygania z nim sporów, klient może wystąpić z
wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

 

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10%
głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.